Driver Intelligence Database

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A SECTRAN KFT. ÁLTAL ÜZEMELTETT HONLAPOK HASZNÁLATA SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSEKRŐL  

  

A SECTRAN Kft. az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) 13. cikke által előírt tájékoztatási kötelezettségét a sectran.eu, a didb.eu, valamint az anguard.eu honlapokon (a továbbiakban: honlapok) zajló adatkezelési folyamataival kapcsolatosan jelen tájékoztatóval valósítja meg. A konkrét adatkezelésekben való részvétellel válik Ön az adatkezelés érintettjévé.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy jelen tájékoztató kizárólag a weboldallal kapcsolatos adatkezelésről nyújt tájékoztatást. 

A társaságunk által kizárólagosan üzemeltett DiDb rendszer adatkezelésére vonatkozó szabályokat fizikai kártyás regisztráció és tagságkezelés esetén itt , e-kártyás regisztráció és tagságkezelés esetén pedig itt találja.

A társaságunk által kizárólagosan üzemeltett Sectran DiDb mobilapplikáció használatával kapcsolatos adatkezelési tájékoztatót itt. találja.

A társaságunk által kizárólagosan üzemeltett AnGuard mobilapplikáció használatával kapcsolatos adatkezelési tájékoztatót itt. találja.

___________________________________________________________________________

Az adatkezelő a SECTRAN Kft. [cégjegyzékszám: 16-09-016061, székhely: 5008 Szolnok, Fazekas Mihály u. 42., info@sectran.eu ]

A SECTRAN Kft az adatkezelések jogszerűségének biztosítása, az érintett jogainak védelme és az érintetti joggyakorlás biztosítása érdekében adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: info@sectran.eu dataprotection@sectran.eu

AZ ADATKEZELÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Adatkezelési tájékoztatási gyakorlatát a SECTRAN Kft. a GDPR alkalmazandóvá válása óta eltelt időszak hatósági és bírósági tapasztalatai alapján felülvizsgálta, jelen adatkezelési tájékoztatót 2022. december 1-jével hozza nyilvánosságra, az ebben foglalt szabályok minden azt követően kezdődő adatkezelésre vonatkoznak.

Mint honlapok üzemeltetője, a SECTRAN Kft. tájékoztatja a honlapok látogatóit, hogy a honlapokkal kapcsolatosan csak a jelen adatvédelmi tájékoztatóba foglaltak alapján kezel személyes adatokat.

A tájékoztató előírásai vonatkoznak a honlapok üzemeltetése során megvalósított minden olyan folyamatra, amely során a GDPR 4. cikk 1. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ

A jelen tájékoztatóban használt fogalmak megegyeznek a GDPR 4. cikkében meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.

A SECTRAN Kft. kijelenti, hogy kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján végez adatkezelést, így személyes adatot csak és kizárólag a GDPR 6. cikkébe foglalt jogalapokkal kezel.

A SECTRAN Kft. kezelésében lévő személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi személyes adat minőségét, amíg egy azonosított vagy azonosítható érintettre vonatkozik.

A SECTRAN Kft. tájékoztatja, hogy munkaszervezési, fizikai, informatikai és jogosultságkezelési eszközökkel gondoskodik arról, hogy illetéktelen személyek a személyes adatokat ne ismerhessék meg, a SECTRAN Kft. munkatársai pedig az adatkezelés során megismert személyes adatokat kötelesek titokként megőrizni.

A SECTRAN Kft. felhívja figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi a SECTRAN Kft.-t, úgy jogszabályi kötelezettségét teljesítve köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani.

AZ ÉRINTETTEK JOGGYAKORLÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

A SECTRAN Kft. tájékoztatja, hogy a GDPR III. fejezete alapján Ön az adatkezelés jogalapjától függően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

  1. kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről („hozzáférési jog”)
  2. kérheti személyes adatainak helyesbítését („helyesbítéshez való jog)
  3. kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes, az azokkal elérendő célhoz nincs rájuk szükség vagy a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében felsorolt valamely feltételek egyike megvalósul („törléshez való jog”)
  4. tiltakozhat az Önre vonatkozó adatkezelés ellen („tiltakozáshoz való jog”)
  5. kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását („korlátozáshoz való jog”)
  6. élhet adathordozhatósághoz való jogával („adathordozhatósághoz való jog”)

A SECTRAN Kft. felhívja a figyelmét, hogy nem minden érintetti jog vonatkozik minden adatkezelésre, ugyanis egyes érintetti jogok csak meghatározott jogalapok esetén vehetőek igénybe. A SECTRAN Kft. az adott adatkezelésnél minden esetben külön nevesíti, hogy melyik érintetti jog illeti meg Önt, mint érintettet.

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be a SECTRAN Kft. adatvédelmi tisztviselőjének címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén.

AZ ÉRINTETTI JOGORVOSLATRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

Amennyiben a SECTRAN Kft. nem intézkedik a kérelmére vagy az intézkedést nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet ellen. Adatkezelési eljárással kapcsolatos panasszal Ön fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez.

COOKIE-KEZELÉS 

A SECTRAN Kft. honlapjaihoz bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapokon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a Googly Analytic igénybevételével a SECTRAN Kft. Az egyes látogatók azonban nem minősülnek érintettnek, ugyanis a SECTRAN Kft. számára nem áll rendelkezésre olyan információ, amely egy konkrét személyre vonatkoztatható lenne, az adatok statisztikai jellegűek. A honlapok ugyanis ún. „cookie-kat” („sütiket”) használnak a működtetés, használat megkönnyítése, a honlapokon végzett tevékenység nyomon követése érdekében.

A Google Analyticsről bővebben itt tájékozódhat:

https://support.google.com/analytics/?hl=hu#topic=3544906

A HONLAPOK HASZNÁLATÁVAL MEGVALÓSÍTHATÓ KONKRÉT ADATKEZELÉSEK 

 

Kapcsolatfelvétel a SECTRAN Kft.-vel

A SECTRAN Kft.-vel személyesen, telefonon, írásban és a honlapok használatával is fel lehet venni a kapcsolatot. Amennyiben az érintett a SECTRAN Kft.-vel szóban (személyesen, telefonon) veszi fel a kapcsolatot, és az az ügy, amelyben az érintett megkereste a SECTRAN Kft.-t, azonnal nem oldható meg, úgy a SECTRAN Kft. munkatársa feljegyzést készít az érintett által elmondottakról, és azt az adott ügytípus elintézésére illetékes személynek adja át.

A honlapok használatával is fel lehet venni a SECTRAN Kft.-vel a kapcsolatot a honlapon erre biztosított űrlap segítségével. A SECTRAN Kft. nem tesz különbséget a kapcsolatfelvételek között a kapcsolatfelvételben rögzített információk alapján, így adatvédelmileg azonos szabályok szerint kezeli a beérkező kapcsolatfelvételeket az általános tájékoztatókéréstől az ajánlatkérésig bezárólag.

Az érintett ezen utakon azzal járul hozzá az adatkezeléshez, hogy a jelen, nyilvánosságra hozott tájékoztatót megismerhette és ennek tudatában veszi fel a kapcsolatot a SECTRAN Kft.-vel.

A SECTRAN Kft. a kapcsolatfelvétellel érintett ügy elintézéséig tárolja e célból az adatait.

A SECTRAN Kft. felhívja minden érintett figyelmét, hogy csak és kizárólag olyan mennyiségű információt küldjön meg a SECTRAN Kft. számára a kapcsolatfelvétel során, amely az adott kapcsolatfelvételi ügy elintézéséhez szükséges. Ez azért fontos, mert a SECTRAN Kft. törekszik arra, hogy betartsa a GDPR úgynevezett adattakarékossági elvét, amely szerint egy adott adatkezelési cél eléréséhez csak annyi adatot kezelhet az adatkezelő, amennyi az adatkezelés eléréséhez feltétlenül szükséges.

adatkezelés célja: a SECTRAN Kft.-vel való kapcsolatfelvétel biztosítása, az előadott ügy ügyintézése

adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) szerinti az érintett hozzájárulása

adattárolás határideje a kapcsolatfelvételben érintett ügy elintézéséig (lásd alább például ajánlatkérés)

gyakorolható érintetti jogok:

a) kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről

b) kérheti személyes adatainak helyesbítését

c) kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes, az azokkal elérendő célhoz nincs rájuk szükség vagy a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében felsorolt valamely feltételek egyike megvalósul, így különösen, ha visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását

d) tiltakozhat az Önre vonatkozó adatkezelés ellen („tiltakozáshoz való jog”) (az adatkezelés ugyanis nem a GDPR 6. cikk (1) e) vagy f) szerinti jogalapon zajlik)

e) kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását

f) élhet adathordozhatósághoz való jogával

Az adatkezelés egyik speciális ügyfajtája az ajánlatkérés és az arra adott válasz: A SECTRAN Kft. szolgáltatásainak igénybevételére történő ajánlatkérés során is történik adatkezelés. Amennyiben valaki ajánlatot kér a SECTRAN Kft. szolgáltatásáról, úgy a kapcsolatfelvételi pontban rögzített adatokat a SECTRAN Kft. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti ún. ajánlattételi kötöttség idejéig tárolja. Az adatok kezelésének célja a megfelelő ajánlat elkészítése és az ajánlat érdeklődővel való közlése.

Amennyiben az ajánlat alapján szerződés jön létre, azt a jelen tájékoztató elején külön jelzett linkeken elérhető szabályok szerinti kezeli a SECTRAN Kft., amelyről a szerződéses kapcsolat létrejöttekor külön is tájékoztatást nyújt.

A minden adatkezelésre közösen irányadó információk

A SECTRAN Kft. a személyes adatokat sem az Európai Unión belüli, sem harmadik országbeli címzettnek nem továbbítja, valamint az adatokon automatizált döntéshozatali eljárást (így például profilozást) nem végez.

2022. december 1.

SECTRAN Kft.