Driver Intelligence Database

Časté otázky

Časté otázky v súvislosti s členstvom DiDb

1. Ako sa môžem zaregistrovať a čo k tomu budem potrebovať?

Nevyhnutná je osobná prítomnosť na mieste registrácie.
 K úspešnej registrácii je potrebné predložiť:

 • Občiansky preukaz
 • Pobytová karta
 • pas (ak je k dispozícii)
 • vodičský preukaz
 • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

Spomenuté doklady je potrebné predložiť v originály, kópie dokumentov neprijímame. Platnosť dokladov zaznamenávame na mieste.
Potrebné je vyplnenie a podpísanie tlačív Prehlásenia o vstupe a Informácií o spracovaní osobných údajov. Na mieste zhotovujeme aj vašu fotografiu vo vysokom rozlíšení. Samotný proces registrácie trvá cca 15 min. Ak sme s vašim zamestnávateľom neuzravreli inú dohodu, služba registrácie sa uhrádza v hotovosti na mieste registrácie.

2. Kedy a ako obdržím svoju DiDb kartu?

Spracovanie osobných údajov ako aj vystavenie DiDb karty sa vykonáva na mieste registrácie na našich registračných pobočkách. Kontrola nahratých dokladov a údajov, ako aj samotné schvaľovanie žiadostí sa vykonáva na DiDb centrále. Bezchybné a kompletné žiadosti predložené počas pracovných dní v čase od 08:00 do 16:00 schvaľujeme do 2 hodín. 

Vodič je o výsledku schválenia žadosti informovaný formou sms na telefónne číslo poskytnuté pri registrácii.

Použiť DiDb kartu pre potreby prepravy je možné až po schválení žiadosti centrálou, vodič obdrží SMS upozornenie aj v takom prípade, ak je jeho žiadosť na základe poskytnutých údajov a dokladov zamietnutá. V tomto prípade nie je možné získať prepravu prostredníctvom DiDb systému.  

3. Ako získam Výpis z registra trestov? (pre slovenských vodičov)

Žiadosť o Výpis z registra trestov sa podáva písomne a to buď elektronicky alebo osobne. Elektronickú žiadosť je možné podať prostredníctvom portálu Generálnej prokuratúry SR. Osobne je možné požiadať o Výpis na pobočkách Slovenskej pošty, na úrade Generálnej prokuratúry v Bratislave, na obciach, ktoré vedú matriku, v prípade ak sa nachádzate v zahraničí je možné žiadosť podávať na zastupiteľských úradoch SR.

4. Aký je poplatok za DiDb registráciu?

Registračný jednorázový poplatok je: 40 EUR + DPH

5. Načo si mám dávať pozor v súvislosti s DiDb kartou?

DIDb kartu používajte tak aby ste ju chránili pred svetelným, tepelným, mechanickým a iným poškodením! Spoločnosť SECTRAN Kft. nenesie zodpovednosť za stratu karty, alebo je poškodenie spôsobené nesprávným používaním preto pri vystavovaný náhradnej karty je nutné uhradiť jej náklady.

6. Načo si mám dávať pozor v súvislosti s DiDb členstvom?

DiDb členstvo je potrebné každé 2 roky obnovovať. Termín obnovy členstva je možné vypočítať na základe posledných 6 číslic DiDb karty. Toto číslo predstavuje dátum registrácie (rrrr/mm), podľa ktorého by sa obnova členstva mala uskutočniť najneskôr o 2 roky. Stají za to venovať tomuto termínu pozornosť, nakoľko obnova členstva v platnosti je ZDARMA, obnova členstva po splatnosti je možná len za poplatok.
V prípade ak zanedbáte, resp. odmietnete povinnú obnovu členstva, zmení sa Váš status vedený v DiDb systéme na členstvo „neplatné”, pričom DiDb kartu nie je možné naďalej používať na osobnú identifikáciu a nakládku tovaru. Úspešným splnením podmienok obnovy členstva ihneď získavate späť pôvodný status. V prípade obnovy členstva nevystavujeme novú DiDb kartu, tú je možné naďalej používať pre potreby osobnej identifikácie, či nakládky tovaru.

V prípade, že platnosť osobných dokladov uložených v systéme DiDb už vypršala, systém odošle operátorovi správu „Neplatné doklady” a môže sa stať – v závislosti od rozhodnutia užívateľa – , že sa karta nemôže použiť na nakládku tovaru. Preto Vás prosíme z dôvodu evidencie zmien dokladov, aby ste čo najskôr predložili nové doklady v ktorejkoľvek našej registračnej pobočke.

7. Kedy a ako je skontrolovaná karta DiDb?

Karta DiDb sa kontroluje na mieste prevádzky zákazníka, zvyčajne pred naložením tovaru. Karta musí byť umiestnená na čítačke kariet DiDb a potom je potrebné zadať 4-miestny PIN kód, ktorý ste zvolili pri registrácii. Vtedy bude môcť vidieť operátor váš evidenčný list s údajmi, na ktorom môže skontrolovať Vaše osobné údaje a Váš status zaznamenaný v syséme DiDb.

8. Od čoho závisí môj status evidovaný v systéme DiDb?

Status DiDb je najdôležitejšou informáciou týkajúcou sa Vášho členstva. Pri kontrole Vašej DiDb karty, pred naložením tovaru, sa na vašom evidenčnom liste môžu objaviť nasledovné tri statusy DiDb:

 • schválený» do dňa kontroly karty neboli vznesené žiadne námietky zo strany užívateľov týkajúce sa Vašej práce, t. j. všetky prepravné úlohy, ktoré Vám boli pridelené, ste spoľahlivo a úspešne plnili. Spustenie prepravy je povolené v systéme DiDb.
 • pozastavený» upozornenie, ak boli vznesené námietky zo strany z niektorých užívateľov týkajúce sa Vašej práce, a Vaša spoluúčasť na nahlásenom incidente ešte nebola objasnená. Spustenie prepravy sa môže vykonať len na vlastnú zodpovednosť užívateľa.  
 • zakázaný» karta DiDb bola zrušená z jedného z nasledovných dôvodov: preukázaná spoluúčasť na nahlásenom incidente užívateľom; odcudzená alebo stratená karta. Spustenie prepravy v systéme DiDb už viac nie je možné.

Pri zohľadnení pravidiel ochrany údajov, v prípade zakázaného statusu DiDb sa evidenčný list nedá zobraziť, systém odošle užívateľom výhradne jednu správu „bez overenia DiDb“. Neposkytujeme žiadne informácie, ktoré sme dostali v súvislosti s vylúčením a žiadne údaje o dôvode vylúčenia.

9. Aké podmienky musím splniť pri založení a udržiavaní DiDb členstva?

Pri registrácii a/alebo obnove členstva sa oboznámite a prijímate pravidlá Používateľská príručka DiDb systému, ako aj Príručka správy údajov DiDb systému.
Podpisom Prehlásenia o vstupe, Vyhlásenia o zachovaní členstva a Informácií o spracovaní osobných údajov prijímate a súhlasíte s obsahom vyššie uvedených dokumentov. Uvedené dokumenty je možné prečítať a stiahnuť na stránke driver.didb.eu/sk/stiahnut.

10. Čo by som mal vedieť a spustených incidentoch DiDb systému?

Incidentom je akákoľvek udalosť súvisiaca s prepravnou úlohou, ktorá znamená porušenie pravidiel o bezpečnej preprave a/alebo nedodržanie pracovných pokynov a akéhokoľvek úmyselného alebo nedbanlivého správania vodiča, ktoré spôsobí materiálne škody alebo materiálne škody osobám zapojeným do prepravy tovaru. Pre vodiča evidovaného v databáze DiDb je základnou Príručka správy incidentov DIDb systému, ktorú je možné stiahnuť z webovej stránky driver.didb.eu/sk/stiahnut.

 

Najčastejšie otázky v súvislosti s ochranou osobných údajov

1. Na základe akého dôvodu spravuje firma Sectran Kft. moje údaje? 

Dôvodom spravovania osobných údajov je prevádzkovanie DiDb systému, a z hľadiska dotknutého
vodiča jeho zobrazenie a figurovanie v DiDb systéme. 
Spoločnost Sectran Kft. spracúva osobné údaje iba s určitým cieľom, za účelom uplatňovania práv alebo plnenia povinností, v minimálnej miere a dobe, len so súhlasom dotknutej osoby, alebo na zákláde zákona, respektíve splnomocnenia zákona. Zamestnanci, vykonávajúci spracúvanie údajov v spoločnosti Sectran kft., ako aj zamestnanci orgánov, zúčastnených sa z poverenia spoločnosti Sectran Kft. na spracúvaní údajov, alebo vykonávajúci niektorý z jeho úkonov, sú povinní osobné údaje, s ktorými sa oboznámili, zachovať ako obchodné tajomstvo. V záujme dodržiavania nariadení vyššie uvedeného právneho predpisu sú organizačné opatrenia a postupy uvedené v platnej príručke s názvom “Príručka správy údajov DiDb systému”, týkajcej sa predmetu poskytovania služieb, tvoriacej neodlučiteľnú prílohu Prehlásenia o vsutpe. driver.didb.eu/stiahnut

2. Ktoré z mojich osobných údajov firma Sectran Kft. spravuje?

Okruh spracovávaných údajov v DiDb systéme:
Meno, rodné meno, miesto narodenia, dátum narodenia, štátna príslušnosť, meno matky alebo meno otca, fotografia, adresa trvalého bydliska, poštová adresa, fakturačná adresa, dátum vypršania platnosti preukazu totožnosti, dátum vypršania platnosti zdravotnej spôsobilosti vodičského preukazu, dátum vypršania platnosti pasu, výpis z registra trestov a údaje z výpisu z registra trestov (dátum vystavenia výpisu z registra trestov, názov vydávajúceho orgánu, číslo výpisu z registra trestov, identifikátor žiadosti o vydanie výpisu z registra trestov), názov a adresa zamestnania, telefónne číslo, e-mailová adresa, materinský jazyk, hovorený jazyk, iný typ kvalifikácie a tréningu súvisiaci s prepravou tuvaru, dátum vystavenia, dátum vypršania platnosti.

3. Kto sa môže oboznámiť s mojimi osobnými údajmi? 

Osobné údaje dotknutej osoby – okrem zamestnancov spoločnosťi Sectran Kft. – môže nahliadnuť prísne, obmedzene a výhradne Sectran Kft. alebo jej zazmluvnení spracovávatelia osobných údajov.
Údaje, uložené v systéme DiDb budú – na základe dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby pri kontrole karty DiDb – elektronickou formou preposlané spravávateľom osobných údajov:

 • Status členstva DiDb
 • Platnosť členstva DiDb (platné/platné, ale prepadnutou kartou/neplatné)
 • v prípade platného členstva: status v systéme DiDb (schválený/pozastavený),
 • pri identifikácii vodiča: meno, dátum a miesto narodenia, meno matky/otca, fotografia s vysokým rozlíšením, dátum vypršania platnosti preukazu totožnosti, dátum vypršania platnosti zdravotnej spôsobilosti vodičského preukazu, dátum vypršania platnosti pasu
 • Číslo karty DiDb,
 • zaznamenané prepravy z minulého týždňa,
 • doteraz získané certifikácie DiDb
 • doteraz získané tréningy
 • DiDb body/hviezdy.

Na základe týchto údajov môže operátor identifikovať vodiča, ktorý prišiel naložiť tovar, a porovnať ho s osobou zaznamenanou v systéme na základe predložených dokumentov na mieste. Spracovanie osobných údajov prebieha do existencie právneho vzťahu, respektíve do vybavenia žiadosti dotknutej osoby o výmaz.

4. Čo mám spraviť pre to, aby som sa dozvedel podrobnosti o spracovávaní mojich osobných údajov, poprípade ak by som chcel moje osobné údaje vymazať z DiDb systému? 

Máte právo požiadať o informácie o spracúvaní svojich osobných údajov. Pri zapisovaní osobných údajov, ako aj na požiadanie, Sectran Kft., ako správca údajov poskytne dotknutej osobe informácie o ním spracúvaných údajov, o účeloch, právnom základe, dobe trvania spracúvania údajov, o činnosti súvisiacej so spracúvaním osobných údajov, ako aj o prenose údajov. Z práv dotknutej osoby vyplíva – aj v inom termíne odlišne od termínu vo vššie spomínaných bodoch – , že si môže požiadať o informácie o spracúvaní jej/jeho osobných údajov písomne vyplnením “Žiadosti o informácie o spracovaní osobných údajov” (Viď: „Stiahnutie” v menu) a zaslaním na adresu 1033 Budapešť, Szentendrei út 89-93. Spoločnosť Sectran Kft. sa vyjadrí v najkratšom čase od doručenia žiadosti a najneskôr do 15 dní sa vyjadrí v písomnej forme.
Pre vymazanie osobných údajov dotknutej osoby je potrebné vyplniť písomne “Žiadosť o vymazanie osobných údajov” (Viď: „Stiahnutie” v menu) a zaslať na vyššie spomínanú adresu.
Spracovateľ definitívne vymazáva dotknutú osobu zo systému. Vystúpenie zo systému je spojené s povinným navrátením karty DiDb. Vymazaný vodič nebude mať znovu možnosť vstúpiť do systému.

5. Čo garantuje bezpečnosť mojich spravovaných údajov? 

Spoločnosť Sectran Kft. uplatňuje nasledujúce opatrenia a záručné prvky pre bezpečnosť osobných údajov uložených elektronicky:

 • spravovanie osobných údajov v PC, ktoré sú majetkom spoločnosti Sectran alebo spadajú pod práva spoločnosti
 • k údajom nachádzajúcim sa v PC majú prístup len oprávnené osoby prihlasovacím menom a heslom, výmenu hesla zabezpečuje spoločnosť Sectran Kft cez systém
 • všetky operácie spojené s osobnými údajmi vykonávané na PC sú zaznamenávané
 • k údajom na sieti (servery) sa dostane len oprávnená osoba a osoba oprávnená s nimi narábať
 • v prípade ak sa naplnil cieľ spravovania osobných údajov, skončila lehota spravovania osobných údajov tak sa súbor obsahujúci dané osobného údaje odstráni natrvalo bez možnosti obnovenia
 • databáza osobných údajov je stále aktívne aktualizovaná v systéme v určitom intervale o nové, zmenené osobné údaje, ukladanie celého obsahu zo servera sa vykonáva na megnetických nosičoch
 • magnetický nosič pre uchované osobné údaje sa otvára na cielene vytvorenom ohňuvzdornom mieste v trezore
 • osobné údaje sú na sieti chránené antivírusovým programom, o ktorý sa pravidelne stará
 • dostupné sú aj výpočtové zariadenia, ktoré sa starajú o bezpečnosť a bránia neoprávnenému prístupu do siete.