Driver Intelligence Database

info_orange2

Časté otázky v súvislosti s členstvom DiDb

Žiadosť o registráciu alebo predĺženie členstva môžete podať osobne v ktorejkoľvek z našich registračných kancelárií DiDb, alebo ak váš zamestnávateľ uzavrel zmluvu so spoločnosťou SECTRAN o službách správy elektronického členstva, môžete proces spustiť aj s pomocou vášho dopravcu.

Naše DiDb registračné kancelárie: https://driver.didb.eu/sk/kapcsolat/

V súčasnosti sú k dispozícii 4 typy registračných služieb:

  • Fyzická registrácia karty vyžiadaná na DiDb pobočke – v tomto prípade registrátor firmy Sectran preberá údaje osobne od vodiča a fyzická DiDb karta je vydaná po dokončení služby
  • Registrácia E-karty vyžiadaná v kancelárii DiDb - aj v tomto prípade registrátor firmy Sectran nahrá údaje do systému na základe údajov a informácií získaných priamo od vodiča, ale na konci procesu, online DiDb e-kartu je možné aktivovať prihlásením sa do aplikácie Sectran DiDb
  • Fyzická registrácia karty vykonávaná dopravcom – pri tejto službe dopravca nahráva údaje vodiča do systému DiDb. Fyzická karta nebude na konci procesu vydaná, ale po vykonaní služby si ju môžete bezplatne vyzdvihnúť v ktorejkoľvek kancelárii DiDb.
  • Registrácia e-karty vykonávaná dopravcom – aj tu dopravca nahrá údaje vodiča a po vykonaní služby je možné e-kartu aktivovať prihlásením do aplikácie Sectran DiDb. Kroky každého registračného procesu nájdete tu:

Kroky každého registračného procesu nájdete tu: https://driver.didb.eu/sk/regisztracio/

Pre úspešnú registráciu a správu členstva sa vyžaduje

  • občiansky preukaz a/alebo pas
  • vodičský preukaz

Nesmie uplynúť doba platnosti predložených dokladov a jeden z nich musí mať platnosť minimálne 31 dní.

  • Výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší, ako 3 mesiace
  • počas služby sa nahráva aj fotografia v podobe portrétu, a to buď registrátorom Sectranu v DiDb kancelárii, alebo dopravcom na jeho prevádzke, prípadne je možné zaslať fotografiu vo forme „selfie” svojmu dopravcovi.
  • smartfón v prípade služby elektronickej karty

Ak spracovanie údajov prebieha v niektorej z kancelárií DiDb a zvolenou službou je fyzická karta, potom bude DiDb karta vystavená na mieste.

V prípade registrácie e-karty v niektorej z kancelárií, je možné e-kartu aktivovať prihlásením sa do aplikácie Sectran. (V tomto prípade sa nevydáva žiadna fyzická/plastová karta)

Po registrácii fyzickej karty dopravcom je možné si DiDb kartu bezplatne vyzdvihnúť na ktorejkoľvek pobočke DiDb. (Dopravca nemôže vydať kartu)

V prípade registrácie e-karty vykonávanej dopravcom je potrebné e-kartu aktivovať pomocou aplikácie Sectran DiDb rovnako, ako v prípade registrácie e-karty na pobočke DiDb.

Pri obnove členstva fyzickou kartou nebude vydané žiadne ďalšie DiDb číslo, ani DiDb karta, iba sa aktualizujú údaje v databáze.

V prípade obnovenia členstva e-kartou je potrebné e-kartu aktivovať pomocou aplikácie Sectran DiDb.

Kompletné žiadosti podané medzi 8:00 a 17:30 (v piatok 8:00 do 16:00) v pracovné dni, budú vybavené do 2 hodín!

O rozhodnutí bude vodič informovaný SMS správou na telefónne číslo uvedené počas poskytovania služby.

DiDb karta je vhodná na nakládku len v prípade, že žiadosť bola schválená našou centálou, avšak v prípade zamietnutia žiadosti na základe predložených dokladov a údajov pošleme tiež SMS notifikáciu. V tomto prípade nie je možné realizovať nakládku v rámci systému DiDb.

Existencia výpisu z registra trestov nie je podmienkou počas služby registrácie, alebo obnovy členstva. Je možné ho neskôr nahradiť, ale treba brať do úvahy, že sa samotná služba aktivácie členstva vyhodnotí až po odovzdaní výpisu z registra trestov.

Podmienkou schválenia členstva v DiDb je výpis z registra trestov, ktorým vodiči preukazujú svoju bezúhonnosť. Tento doklad si možno vyžiadať od orgánov krajiny štátneho občianstva, alebo od zastupiteľského úradu v inej krajine.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

DiDb kartu používajte tak, aby ste ju chránili pred svetelným, tepelným, mechanickým a iným poškodením! Spoločnosť SECTRAN Kft. nenesie zodpovednosť za stratu karty, alebo je poškodenie spôsobené nesprávným používaním preto pri vystavovaný náhradnej karty je nutné uhradiť jej náklady.

DiDb členstvo je potrebné každé 2 roky obnovovať. Termín obnovy členstva je možné vypočítať na základe posledných 6 číslic DiDb karty.

Ak máte DiDb e-kartu, presný dátum vypršania členstva nájdete v aplikácii Sectran DiDb.

V prípade ak zanedbáte, resp. odmietnete povinnú obnovu členstva, zmení sa Váš status vedený v DiDb systéme na členstvo „neplatné”, pričom DiDb kartu nie je možné naďalej používať na osobnú identifikáciu a nakládku tovaru. Úspešným splnením podmienok obnovy členstva ihneď získavate späť pôvodný status. V prípade obnovy členstva nedostane vodič nové DiDb číslo, ani novú DiDb kartu. Naďalej je možné používať pre potreby osobnej identifikácie, či nakládky tovaru svoju prvú DiDb kartu.

V prípade obnovenia členstva fyzickou kartou, ak karta nie je k dispozícii, vystavíme náhradnú kartu, ktorá je spoplatnená, preto sa vždy oplatí využívať službu s kartou, aj keď členstvo už nie je platné.

DiDb karta sa kontroluje na mieste nakládky pred jej uskutočnením.

Fyzickú kartu je potrebné položiť na čítačku kariet DiDb a následne zadať 4-miestny PIN kód zadaný pri registrácii. Potom sa užívateľovi zobrazí údajový list vodiča, na ktorom je možné kontrolovať osobné údaje, ako aj status zaznamenaný v systéme DiDb.

V prípade identifikácie E-kartou, je potrebné zadať deväťmiestny DiDb PassCode vygenerovaný v mobilnej aplikácii, po ktorom bude k dispozícii údajový list vodiča.

Status DiDb je najdôležitejšou informáciou o členstve.

– schválený »sú splnené všetky predpoklady pre členstvo v DiDb a do momentu kontroly karty nebola zo strany užívateľov vznesená jediná námietka ohľadom práce vodiča, t.j. všetky prepravné úkony plnil spoľahlivo a úspešne. Vstup je povolený v systéme DiDb.

– pozastavený »upozornenie, že užívateľ namietal voči práci vodiča a jeho účasť na nahlásenom incidente ešte nie je jasná. Prepravu je možné spustiť len na vlastné riziko užívateľa.

– zakázané »v tomto prípade bude DiDb karta, alebo členstvo vodiča zrušené z jedného z nasledujúcich dôvodov:

– preukázaná účasť na incidente nahlásenom užívateľom

– ukradnutá alebo stratená karta.

– odmietnutý »vodič nemohol splniť požadované zmluvné podmienky (napr. v prípade zápisu vo výpise z registra trestov)

S prihliadnutím na predpisy o ochrane údajov v prípade zakázaného, alebo odmietnutého stavu DiDb, nie je možné zobraziť údajový list vodiča uložený v systéme DiDb, systém iba odošle užívateľom správu „Necertifikované od DiDb“. Neposkytujeme žiadne informácie o dôvodoch, ktoré v súvislosti so zákazom/odmietnutím vieme.

Pri registrácii a/alebo obnove členstva pomocou fyzickej karty sa oboznámite a prijímate pravidlá Používateľská príručka DiDb systému, ako aj Príručka správy údajov DiDb systému. Podpisom Prehlásenia o vstupe, Vyhlásenia o zachovaní členstva a Informácií o spracovaní osobných údajov prijímate a súhlasíte s obsahom vyššie uvedených dokumentov. Uvedené dokumenty je možné prečítať a stiahnuť na stránke

https://driver.didb.eu/sk/dokumentumok/

Po registrácii e-karty/alebo obnovení členstva cez e-kartu sa vodič v aplikácii Sectran oboznámi a akceptuje dokument „Zmluvné podmienky pre vodičov pre vznik a vedenie členstva v databáze DiDb“, ako aj súvisiace predpisy. Uvedené dokumenty si tiež môžete stiahnuť a prečítať na adrese

https://driver.didb.eu/sk/dokumentumok/

Incidentom je akákoľvek udalosť súvisiaca s prepravnou úlohou, ktorá znamená porušenie pravidiel o bezpečnej preprave a/alebo nedodržanie pracovných pokynov a akéhokoľvek úmyselného alebo nedbanlivého správania vodiča, ktoré spôsobí materiálne škody alebo materiálne škody osobám zapojeným do prepravy tovaru. Pre vodiča evidovaného v databáze DiDb je základnou Príručka správy incidentov DIDb systému, ktorú je možné stiahnuť z webovej stránky

https://driver.didb.eu/sk/dokumentumok/

info_orange2

Najčastejšie otázky v súvislosti s ochranou osobných údajov

Dôvodom spravovania osobných údajov je prevádzkovanie DiDb systému, a z hľadiska dotknutého vodiča jeho zobrazenie a figurovanie v DiDb systéme.

Spoločnost Sectran Kft. spracúva osobné údaje iba s určitým cieľom, za účelom uplatňovania práv alebo plnenia povinností, v minimálnej miere a dobe, len so súhlasom dotknutej osoby, alebo na zákláde zákona, respektíve splnomocnenia zákona. Zamestnanci, vykonávajúci spracúvanie údajov v spoločnosti Sectran kft., ako aj zamestnanci orgánov, zúčastnených sa z poverenia spoločnosti Sectran Kft. na spracúvaní údajov, alebo vykonávajúci niektorý z jeho úkonov, sú povinní osobné údaje, s ktorými sa oboznámili, zachovať ako obchodné tajomstvo. V záujme dodržiavania nariadení vyššie uvedeného právneho predpisu sú organizačné opatrenia a postupy uvedené v platnej príručke s názvom “Príručka správy údajov DiDb systému”, týkajcej sa predmetu poskytovania služieb, tvoriacej neodlučiteľnú prílohu Prehlásenia o vsutpe.

https://driver.didb.eu/sk/dokumentumok/

 

Okruh spracovávaných údajov v DiDb systéme:

Meno, rodné meno, miesto narodenia, dátum narodenia, štátna príslušnosť, meno matky alebo meno otca, fotografia, adresa trvalého bydliska, poštová adresa, fakturačná adresa, dátum vypršania platnosti preukazu totožnosti, dátum vypršania platnosti zdravotnej spôsobilosti vodičského preukazu, dátum vypršania platnosti pasu, výpis z registra trestov a údaje z výpisu z registra trestov (dátum vystavenia výpisu z registra trestov, názov vydávajúceho orgánu, číslo výpisu z registra trestov, identifikátor žiadosti o vydanie výpisu z registra trestov), názov a adresa zamestnania, iný typ kvalifikácie a tréningu súvisiaci s prepravou tovaru, údaje o mimoriadnych udalostiach súvisiacich s výkonom prepravy.

Osobné údaje dotknutej osoby – okrem zamestnancov spoločnosťi Sectran Kft. – môže nahliadnuť prísne, obmedzene a výhradne Sectran Kft. alebo jej zazmluvnení spracovávatelia osobných údajov.

Údaje, uložené v systéme DiDb budú – na základe dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby pri kontrole karty DiDb – elektronickou formou preposlané spravávateľom osobných údajov:

-Status členstva DiDb

-Platnosť členstva DiDb (platné/platné, ale s prepadnutými dokladmi/neplatné)

-v prípade platného členstva: status v systéme DiDb (schválený/pozastavený/necertifikovaný od DiDb),

-pri identifikácii vodiča: meno, dátum a miesto narodenia, meno matky/otca, fotografia s vysokým rozlíšením, číslo preukazu totožnosti a dátum vypršania platnosti preukazu totožnosti, dátum vypršania platnosti zdravotnej spôsobilosti, číslo a dátum vypršania platnosti vodičského preukazu, číslo a dátum vypršania platnosti pasu

-Číslo karty DiDb

-dátum registrácie do DiDb

-zaznamenané prepravy z minulého týždňa

-doteraz získané certifikácie DiDb (body a hviezdy)

-doteraz získané tréningy, kurzy spojenóe s prepravou

Na základe týchto údajov môže operátor identifikovať vodiča, ktorý prišiel naložiť tovar, a porovnať ho s osobou zaznamenanou v systéme na základe predložených dokumentov na mieste.

Spracovanie osobných údajov prebieha do existencie právneho vzťahu, respektíve do vybavenia žiadosti dotknutej osoby o výmaz.

Máte právo požiadať o informácie o spracúvaní svojich osobných údajov. Pri zapisovaní osobných údajov, ako aj na požiadanie, Sectran Kft., ako správca údajov poskytne dotknutej osobe informácie o ním spracúvaných údajov, o účeloch, právnom základe, dobe trvania spracúvania údajov, o činnosti súvisiacej so spracúvaním osobných údajov, ako aj o prenose údajov. Z práv dotknutej osoby vyplíva – aj v inom termíne odlišne od termínu vo vššie spomínaných bodoch – , že si môže požiadať o informácie o spracúvaní jej/jeho osobných údajov písomne vyplnením “Žiadosti o informácie o spracovaní osobných údajov” (Viď: „Dokumenty” v menu) a zaslaním na adresu 1033 Budapešť, Szentendrei út 89-93. Spoločnosť Sectran Kft. sa vyjadrí v najkratšom čase od doručenia žiadosti a najneskôr do 15 dní sa vyjadrí v písomnej forme.

Pre vymazanie osobných údajov dotknutej osoby je potrebné vyplniť písomne “Žiadosť o vymazanie osobných údajov” (Viď: „Dokumenty” v menu) a zaslať na vyššie spomínanú adresu.

Spracovateľ definitívne vymazáva dotknutú osobu zo systému. Vystúpenie zo systému je spojené s povinným navrátením karty DiDb. Vymazaný vodič nebude mať znovu možnosť vstúpiť do systému.

Spoločnosť Sectran Kft. uplatňuje nasledujúce opatrenia a záručné prvky pre bezpečnosť osobných údajov uložených elektronicky:

-spravovanie osobných údajov v PC, ktoré sú majetkom spoločnosti Sectran alebo spadajú pod práva spoločnosti

-k údajom nachádzajúcim sa v PC majú prístup len oprávnené osoby prihlasovacím menom a heslom, výmenu hesla zabezpečuje spoločnosť Sectran Kft cez systém

-všetky operácie spojené s osobnými údajmi vykonávané na PC sú zaznamenávané

-k údajom na sieti (servery) sa dostane len oprávnená osoba a osoba oprávnená s nimi narábať

-v prípade ak sa naplnil cieľ spravovania osobných údajov, skončila lehota spravovania osobných údajov tak sa súbor obsahujúci dané osobného údaje odstráni natrvalo bez možnosti obnovenia

-databáza osobných údajov je stále aktívne aktualizovaná v systéme v určitom intervale o nové, zmenené osobné údaje, ukladanie celého obsahu zo servera sa vykonáva na megnetických nosičoch

-magnetický nosič pre uchované osobné údaje sa otvára na cielene vytvorenom ohňuvzdornom mieste v trezore

-osobné údaje sú na sieti chránené antivírusovým programom, o ktorý sa pravidelne staráme
-dostupné sú aj výpočtové zariadenia, ktoré sa starajú o bezpečnosť a bránia neoprávnenému prístupu do siete.