Driver Intelligence Database

Potvrďte svoju reputáciu!

Výhody členstva DiDb

 • Dôsledné posúdenie

  Členmi DiDb sa môžu stať iba na to vhodní a čestní vodiči.

 • Nezávislé hodnotenie

  Príkazcovia z prvej ruky kvalifikujú Váš výkon bezprostredne po ukončení prepravy.

 • Rýchlejšia identifikácia

  Pri vstupe pred nakládkou sa ľahšie preukážete.

 • Viditeľná

  minulosť

  Ako DiDb člen môžete preukázať svoje profesionálne pozadie a reputáciu, ktorá sa zíde aj pri zmene zamestnávateľa.

DiDb registrácia

 • Osobná prítomnosť

  K registrácii je potrebné preukázať minimálne 2 platné doklady, Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, ako aj iné osvedčenia o kvalifikácii a to na ktorejkolvek z DiDb pobočiek.

 • Príjem údajov

  Na základe osobne preukázaných dokumentov a ich následnej kontrole sa Vaše osobné údaje, osvedčenia o kvalifikácii i na mieste vyhotovená fotografia dostávajú na uloženie do databázy.

 • Vystavenie karty

  Ak sú všetky dokumenty predpísané k registrácii platné, získate na meno vystavenú, PIN kódom chránenú DiDb kartu, ktorá však nie je pri prevzatí ešte aktívna, t.j. nie je s ňou možné preukázať DiDb členstvo.

 • Kontrola v pozadí

  DiDb členstvo bude schválené len vtedy, ak sú splnené všetky podmienky registrácie a uchádzač prešiel screeningom Sectranu. Vtedy získava DiDb karta platný a aktívny status.

Členský poplatok

DiDb registrácia je jednorázový poplatok , v súvislosti s členstvom a jeho udržaním Vám nebude účtovaný žiaden poplatok. Obnovenie členstva po uplynutí lehoty (t.j. obnova prepadnutej DiDb karty) môže byť extra spoplatnené.

 

Viac o Didb poplatkoch

Naši partneri

Zľavy s DiDb kartou

Jednou z výhod DiDb karty je, že vďaka množstvu spolupracujúcich partnerov môžu vodiči s platnými kartami využívať rôzne zľavy.

 • Viac ako 30 základných a opakovacích kurzov KKV s 5%-nou zľavou
 • 5 % zľava na kurzy na ľahšie i ťažšie zdvíhacie mechanizmy
 • 5% zľava na e-shope TruckerShop
 • 5% zľava na podnikateľské, profesijné, základé i rekvalifikačné kurzy

 

Viac o zľavách