Driver Intelligence Database

ČO BY STE MALI VEDIEŤ O OBNOVENÍ ČLENSTVA?

Všeobecné informácie a pravidlá

Členstvo v DiDb sa musí obnovovať každé dva roky. Dátum splatnosti je možné vypočítať vo vzťahu k dátumu registrácie (rok/mesiac) uvedenému poslednými 6 číslicami čísla DiDb karty. Ak vodič včas nesplní podmienky obnovenia členstva, jeho členstvo sa stane neplatným!

A tagságmegújítást a gépkocsivezetők a sofőrregisztráció menüpontnál is feltüntetett regisztrációs irodákban, illetve pontokon kezdeményezhetik.

 
 
 

A fizikai kártyával rendelkező gépkocsivezetők a tagságmegújítási szolgáltatás igénybevételekor dönthetnek úgy, hogy áttérnek az e-kártyára.  Ebben az esetben a fizikai kártya – a tagságmegújítási szolgáltatással egyidejűleg – bevonásra kerül.

 
 

A tagságmegújítás során frissítésre kerülnek a gépkocsivezető rendszerben lévő személyes adatai, fényképe és iratai. Az iratokra a regisztrációnál is előírt szabályok érvényesek.

 

V prípade obnovenia členstva nedostane vodič nové členské číslo.

Existencia výpisu z registra trestov nie je podmienkou využívania služby obnovy členstva, možno ho doložiť neskôr. Žiadosť o predĺženie členstva však môžeme schváliť len vtedy, ak bol predložený výpis z registra trestov.

Vodiči s maďarským občianstvom môžu požiadať o výpis z registra trestov na maďarských registračných pobočkách za poplatok.

Ak vodič neobnoví svoje členstvo, jeho DiDb členstvo sa stáva „Neplatným“, takže už nemôže používať DiDb kartu, alebo e-kartu na osobnú identifikáciu a na realizáciu prepravy.

.

Typy obnovenia členstva

AKÝ JE ROZDIEL MEDZI OBNOVENIAMI ČLENSTVA?
Typy obnovenia členstva
Kedy to je možné?
Aké údaje sa musia aktualizovať alebo zaznamenať?
Obnovenie členstva v platnosti
ak je členstvo vodiča stále platné, ale vyprší v priebehu nasledujúcich 3 mesiacov
ak členstvo vodiča zaniklo pred viac, ako 2 rokmi

Poplatky za rôzne typy obnovení členstva sa výrazne líšia v závislosti od typu karty a spôsobu využívania služby. Cenu si môžete skontrolovať v položke ponuky Ceny.

ČO ROBIŤ, AK SA ÚDAJE/DOKUMENTY VODIČA ZMENILI, ALEBO STE STRATILI FYZICKÚ KARTU ?

Ostatné služby

Úprava údajov

 

Ak je potrebné upraviť niektorý z osobných údajov, alebo dokladov vodiča, prípadne dodatočne predložiť jeho výpis z registra trestov na závislú službu, môže tak urobiť na registračných pobočkách, alebo na miestach prevádzkovaných dopravcami.

Náhradná karta

 

V prípade nesprávneho použitia alebo straty fyzickej karty môže vodič požiadať o vydanie novej karty na prihlasovacích úradoch osobne za doplatok. Obnovenie členstva fyzickou kartou by sa malo vykonávať vždy s kartou, inak bude vystavená náhradná karta, ktorá je spoplatnená.

ČO BY STE MALI VEDIEŤ O STAVE ČLENSTVA DIDB?

Vysvetlenia jednotlivých stavov

Stavy členstva
Bez statusu

nie sú k dispozícii všetky údaje o vodičovi, ktoré sú potrebné na to, aby sa stal členom DiDb 

Schválené

vodič splnil všetky podmienky pre členstvo v DiDb, takže hodnotenie jeho žiadosti o členstvo skončilo schválením. Vyzdvihnutie nákladu je povolené len pre vodičov s takýmto členstvom na miestach využívajúcich systém DiDb. 

Pozastavené

incident voči vodičovi nahlásil klient pomocou systému DiDb a vyšetrovanie okolností incidentu, ako aj overovanie vodiča stále prebieha. Prepravu je možné spustiť len na vlastné riziko užívateľa. 

Zakázané

členstvo vodiča bolo zakázané z dôvodu preukázanej účasti na incidente nahlásenom používateľom 

Dočasne pozastavené
  • – vodič nemohol splniť predpísané podmienky členstva (napr. z dôvodu zápisu vo výpise z registra trestov), ale žiadosť možno podať znova po čase určenom pri posudzovaní.

    – v prípade využitia služby e-karty, vodič počas dostupných 30 dní neakceptoval zmluvné podmienky v aplikácii. Je potrebná spoplatnená, opätovná aktivácia členstva.

Natrvalo zamietnuté

žiadosť vodiča o členstvo, alebo obnovenie členstva bola definitívne zamietnutá. Neskoršia registrácia tiež nie je možná.

Tagság érvényesség
Otvorená registrácia

pri registrácii boli do systému nahraté všetky povinné údaje a dokumenty, no žiadosť na registráciu nie je možné spracovať, pretože vodič ešte nepredložil výpis z registra trestov 

Platné

vyhodnotenie členskej prihlášky vodiča bolo ukončené kladne a platnosť jeho členstva je v lehote platnosti, t.j. 2 roky.

Neplatné

vodič nedodržal povinnú obnovu členstva každé dva roky a preto mu prepadlo DiDb členstvo.

Neplatný dokument

platnosť všetkých dokladov vodiča v systéme DiDb vypršala.

Nečinný
  • členstvo vodiča zaniklo pred viac, ako 2 rokmi. Vzhľadom na pravidlá ochrany údajov budú všetky osobné údaje vodičov s nečinnou platnosťou členstva zo systému vymazané, takže členstvo je možné predĺžiť len opätovnou aktiváciou.

    – v prípade využitia služby e-karty, vodič počas dostupných 30 dní neakceptoval zmluvné podmienky v aplikácii. Je potrebná spoplatnená, opätovná aktivácia členstva.

Odstránené

na žiadosť vodiča sme zo systému vymazali členstvo v DiDb a všetky jeho osobné údaje.